Ansvarlighet

GardinShoppen.no samarbeider med leverandører som får produsert noen av produktene deres på fabrikker i land som har en annerledes arbeidskultur enn den norske. Vi ønsker å sikre oss at våre leverandører sørger for at de ansatte på disse fabrikkene har ordentlige arbeidsforhold, som et minimum oppfyller landets minstekrav og gjeldende internasjonale regler.

Business Social Compliance Initiative (BSCI) er en sammenslutning av virksomheter, som arbeider for å overholde menneskerettighetene og fundamentale arbeidstakerrettigheter, i daglig tale CSR (Corporate social responsibility). Deres primære mål er å forbedre arbeidsforholdene i den globale forsyningskjeden verden over.

Les mere om BSCI på www.bsci-intl.org

Våre leverandører er medlem av denne organisasjonen, da vi kun ønsker å samarbeide med leverandører som ønsker å vise sosial ansvarlighet ved å arbeide strategisk med ansvarlig leverandørstyring.

Code of Conduct

BSCI's Code of Conduct (COC) er et regelsett, som våre leverandørvirksomheter skal sikre seg at de fabrikkene som produserer deres produkter skal følge opp. Det skal sikre, at arbeidere ikke utnyttes, og at man med god samvittighet kan kjøpe feks GardinShoppens produkter, da de er fremstilt under ordentlige forhold.

Samarbeid med leverandører

Hos GardinShoppen.no arbeider vi i tett samarbeid med våre leverandører. Alle leverandører skal sikre seg at de fabrikkene som de samarbeider med har underskrevet BSCI's code of conduct som en del av kontrakten med oss. De gjennomgår en intern audit (egenkontroll) på fabrikkene og utifra denne kontroll lages det en plan for hvordan de manglende punktene i forhold til COC kan oppfylles innenfor en tidsramme på 3 år.

Styrken i BSCI systemet er, at den enkelte leverandør kan gjenbruke auditresultatet. På den måten unngår han konstant å skulle bruke resurser på å få lagd audit på fabrikken etter ønske fra hans forskjellige kunder.

BSCI's og våre leverandører Code of Coduct, er et adferdskodeks til fabrikkene. Den inneholder følgende betingelser til leverandører fra den tredje verdens land:

  • Lover og regler - all nasjonal lovgivning, ILO og FN-konvensjoner skal følges.
  • Organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger - skal være til stede, om enn i en revidert form i land, hvor disse rettighetene er begrenset ved lov.
  • Forbud mot diskriminering - pga. kjønn, religion, rase, kaste, handicap, alder, nasjonalitet, etnisk opprinnelse, politisk holdning eller seksuell orientering.
  • Kompensasjon - lønn og overtidsbetaling skal minimum overholde den lovmessige minimumslønn eller bransjestandarder. Det må ikke foretas fradrag i lønnen på grunn av forskjellige ordensbøter.
  • Arbeidstid - All overtidsarbeid skal være frivillig og betales etter lovmessige satser. Den maksimale arbeidstid på en uke skal overholde nasjonale lover og må aldri overstige 48 timer. Overtid må maksimalt være 12 timer pr. uke. Det skal være en ukentlig fridag etter seks dagers sammenhengende arbeid.
  • Sikkerhet – Arbeidsplassen skal være sikker og ha et godt arbeidsmiljø. Krenkelse av basale menneskerettigheter, er forbudt.
  • Barnearbeid - Forbud mot barnearbeid, som definert av ILO og FNs konvensjoner og/eller nasjonal lovgivning. Utnyttelse av barn eller arbeidsforhold, som er farlig for barns helse, er forbudt.
  • Tvangsarbeid - Forbud mot enhver form for tvangsarbeid herunder forbud mot å tilbakeholde arbeidernes pass eller legitimasjonspapirer. Arbeiderne skal fritt kunne forlate arbeidsplassen. Forholdene i sovesaler må ikke krenke basale menneskerettigheter.
  • Miljø og sikkerhet -Søppelhåndtering, håndtering og fjerning av kjemikalier og andre farlige stoffer, utledning og avløpshåndtering skal som minimum overholde nasjonal lovgivning og det skal vises respekt for miljøet
  • Politikker - Det skal være politikker omkring underleverandører og deres sosiale ansvarlighet, ett til kontroll, bestikkelse og anti-korrupsjon.

Disse reglene og standarder er med på å gjøre deg trygg som handlende på Gardinshoppen.no

Vennlig hilsen
GardinShoppen.no

Copyright © 2024 - Gardinshoppen.no